Energie

Het vervaardigen van onze producten kost relatief veel energie. Dit is deels te wijten is aan onze beslissing om bijvoorbeeld de hoeveelheid oplosmiddelen die we recyclen te maximaliseren. We streven uiteraard naar vermindering van ons totale energieverbruik om zowel de druk op het milieu te verlagen, als om de operationele kosten te beperken. Hiervoor moeten we onze bestaande processen optimaliseren en bij de ontwikkeling van nieuwe processen staat energieverbruik centraal. Eco-efficiency analyses kunnen ons helpen de productieprocessen te controleren en nieuwe mogelijkheden en prioriteiten voor verbetering in de keten bloot te leggen.

Bindende doelstellingen

In 2009 ondertekende de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) de derde Meerjarenovereenkomst. Als lid van de VNCI, is Teijin Aramid door deze overeenkomst gebonden. De overeenkomst bepaalt dat Teijin Aramid de ‘inspanningsverplichting’ heeft om elk jaar, tot 2020, gemiddeld 2% van de energie uit fossiele brandstoffen te besparen. Voor de komende jaren zijn de energie efficiëntie plannen om dit doel te bereiken al opgesteld.

Efficiëntie per locatie

De afgelopen zes jaar hebben wij voor elk van onze productielocaties de energie-efficiency-index (EEI) gemeten – zie onderstaande grafiek. Deze EEI geeft een beeld van de energieconsumptie in relatie tot de geproduceerde hoeveelheid Twaron. Hoe lager het getal, hoe beter de energie-efficiëntie. In 2011 groeide het productievolume op onze locaties, we produceerden ongeveer 20% meer polymeer in vergelijking tot 2010. De cijfers van de energie-efficiëntie komen hiermee overeen: in Emmen haalde we onze EEI doelstelling (12% reductie ten op zichte van 2005) ruim, in Delfzijl werd deze target bijna gehaald en ook in Arnhem was een sterke afname van energiegebruik te zien, mede door het gebruik van 60% meer recycling materiaal.

Het energiegebruik van onze R&D locatie is niet meegenomen in de berekeningen, omdat het slechts een fractie is ten opzichte van het totale verbruik (140 TJ, <3%). We vinden energie echter wel een belangrijk thema binnen R&D. Zo hebben we door verhuizingen al een reductie kunnen realiseren van 40% in 2011.

Energiegebruik totaal

Energie efficiëntie index

Teijin_Aramid_Photo_Con_van_RegterenManager CSR / QHSE
Mw. Con van Regteren
+31 882 689 398
con.vanregteren
teijinaramid
com
E-mail